برنده جایزه تعالی سازمانی(Efqm) در سال ۱۳۸۹ مبتنی بر ارزیابی رویکردها و نظام مدیریتی سازمان ها و نتایج موفقیت ها